Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által időszakos regisztráció (továbbiakban: pozíciók) érdekben a pályázók (továbbiakban: érintettek) megadott személyes adataik (pályázati anyagaik) kezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) hatályos előírásainak a figyelembevételével az adatkezelésről a GDPR 12.-14. § cikkében meghatározott átláthatósági és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a jelen okiratba foglalt tájékoztatást adja. Célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak különösen az Adatkezelő által kezelt adatokról az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, a címzettekről, adatfeldolgozókról és az érintett jogairól. 

 

Az adatkezelő 

Asseco Central Europe Magyarország Zrt. 

 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Web : www. asseco.hu

Cím : 1138 Budapest, Váci út 144-150.

E-mail: info@asseco.hu

Telefon: +36 1 354 1690

 

Az adatkezelés célja: 

 • az érintettek azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • az Adatkezelőnél meglévő vagy megüresedő pozíciók betöltése, munkaviszony létesítése, 
 • a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárások lefolytatása, 

 

 

Kezelt adatok köre: 

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Születési adatok (hely, idő)
 • Elérhetőség (email, tel, lakcím, Skype)
 • Végzettség/intézmény
 • Nyelvtudás
 • Munkatapasztalat (korábbi foglalkoztatók – foglalkoztatás időtartama)
 • Bérigény
 • Munkavégzés jellege
 • Arckép
 • Kiválasztási eljárásban az érintettről az adatkezelő által készített feljegyzések

 

Az adatkezelés jogalapja: 

GDRP 6. cikk (1) a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) a) pontja: az érintett (kifejezett) hozzájárulását adta személyes adatainak a fenti célokból történő kezeléséhez (a mellékelt hozzájárulás alapján) – a mellékelt hozzájárulás szerint.  

 

A személyes adatok címzettje illetve a címzettek kategóriái: a Adatkezelőnél munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a pályázattal érintett munkakör tekintetében felettesi jogokat gyakorló személy, a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető. 

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez személyes adatot nem továbbít.

 

Adatfeldolgozó

- az Adatkezelő számára informatikai szolgáltatást nyújtó szervezet, 

- a Adatkezelő jogi képviseletét ellátó személy, szervezet.

 

Adatok tárolása 

 

Adatkezelő a pályázók adatait hozzájárulás alapján kezelheti. A regisztráció feltétele a hozzájárulás megadása.

 

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás megadásától számított két évig kezeli. Ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélküli törli, illetve megsemmisíti. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Érintetti jogok (Érintett: az időszakosan regisztráló, megüresedő pozícióra pályázó magánszemély)

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről a tájékoztatást, adatainak helyesbítését. Kérheti a személyes adatok törlését: jogellenes adatkezelés esetén;, megvalósult célt követően tovább kezelt adatok esetében, jogszabály által előírt törlési kötelezettség esetében, hozzájárulásának visszavonása esetén. 

Kérheti az adatkezelés korlátozását, jogellenes vagy megvalósult célt követően tovább kezelt adatok esetében, ha az érintett nem kéri az adatok törlését. 

Azadatok automatizált kezelése esetén jogosult az adathordozhatósághoz. 

A jelen tájékoztató szerinti adatokkal Adatkezelő automatikus döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy igényét bíróság előtt érvényesítse.  

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: https://naih.hu 

 

Budapest, 2020. november 30.

 

 

Kővágó Károly vezérigazgató és Dr. Pásztohai Sándor vezérigazgató-helyettes

Adatkezelő képviseletében

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által meghirdetett álláshelyek betöltése (továbbiakban: pozíciók) érdekben a pályázók (továbbiakban: érintettek) megadott személyes adataik (pályázati anyagaik) kezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) hatályos előírásainak a figyelembevételével az adatkezelésről a GDPR 12.-14. § cikkében meghatározott átláthatósági és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a jelen okiratba foglalt tájékoztatást adja. Célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak különösen az Adatkezelő által kezelt adatokról az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, a címzettekről, adatfeldolgozókról és az érintett jogairól. 

 

Az adatkezelő 

Asseco Central Europe Magyarország Zrt. 

 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Web : www. asseco.hu

Cím : 1138 Budapest, Váci út 144-150.

E-mail: info@asseco.hu

Telefon: +36 1 354 1690

 

Az adatkezelés célja: 

 • az érintettek azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • az Adatkezelőnél meglévő pozíciók betöltése, munkaviszony létesítése, 
 • a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárások lefolytatása, 
 • az érintett bevonása – sikertelen pályázat esetén (is) – újabb vagy megüresedő pozíció betöltésére irányuló kiválasztási eljárásba, 

 

 

Kezelt adatok köre: 

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Születési adatok (hely, idő)
 • Elérhetőség (email, tel, lakcím, Skype)
 • Végzettség/intézmény
 • Nyelvtudás
 • Munkatapasztalat (korábbi foglalkoztatók – foglalkoztatás időtartama)
 • Bérigény
 • Munkavégzés jellege
 • Arckép
 • Kiválasztási eljárásban az érintettről az adatkezelő által készített feljegyzések

 

Az adatkezelés jogalapja: 

GDRP 6. cikk (1) a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) a) pontja: az érintett (kifejezett) hozzájárulását adta személyes adatainak a fenti célokból történő kezeléséhez (a mellékelt hozzájárulás alapján) – a mellékelt hozzájárulás szerint.  

a GDRP 6. cikk (1) b) pont és a Preambulum (44): az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

 

A személyes adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái: a Adatkezelőnél munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a pályázattal érintett munkakör tekintetében felettesi jogokat gyakorló személy, a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető. 

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez személyes adatot nem továbbít.

 

Adatfeldolgozó

- az Adatkezelő számára informatikai szolgáltatást nyújtó szervezet, 

- a Adatkezelő jogi képviseletét ellátó személy, szervezet.

 

Adatok tárolása 

 

A regisztráció feltétele a hozzájárulás megadása.

 

Amennyiben az érintett hozzájárulást nem adott a további adatkezelésre, az Adatkezelő a pályázat lezárását követően köteles az érintett személyes adatait törölni. 

 

Adatkezelő a pályázók adatait a kiválasztási eljárást követően hozzájárulás alapján kezelheti. 

 

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás megadásától számított két évig kezeli. Ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélküli törli, illetve megsemmisíti. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Érintetti jogok (Érintett: a meghirdetett pozícióra pályázó magánszemély)

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről a tájékoztatást, adatainak helyesbítését kérheti. 

Kérheti a személyes adatok törlését: a hozzájárulásának visszavonása esetén, jogellenes adatkezelés esetén; megvalósult célt követően tovább kezelt adatok esetében, jogszabály által előírt törlési kötelezettség esetében. 

Kérheti az adatkezelés korlátozását, jogellenes vagy megvalósult célt követően tovább kezelt adatok esetében, ha az érintett nem kéri az adatok törlését. 

Az adatok automatizált kezelése esetén jogosult az adathordozhatósághoz. 

A jelen tájékoztató szerinti adatokkal Adatkezelő automatikus döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy igényét bíróság előtt érvényesítse.  

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: https://naih.hu 

 

Budapest, 2020. november 30.

 

 

Kővágó Károly vezérigazgató és Dr. Pásztohai Sándor vezérigazgató-helyettes

Adatkezelő képviseletében